Аналіз показників платоспроможності та ліквідності комерційних банків

 

Банківська справа

 

Реферат на тему: Аналіз показників платоспроможності та ліквідності комерційних банків

 

Основи банківської справи мало змінилися із часів Медічі. Йдеться про залучення коштів від тих, хто має надлишкові капітали (вкладники), і надання цих коштів у позичку тим, хто хоче і може продуктивно використати додаткові фонди (позичальники).

Передбачається, що позичальники вкла¬дуть їх у виробництво продукції чи надання послуг і отрима¬ють від цього кошти, достатні, аби повернути основну час¬тину боргу і сплатити досить високу плату за користування кредитом (процент). Адже банк повинен отримати дохід, який обчислюється як різниця між процентами за залучени¬ми вкладами і виданими позичками.

Цей дохід має бути до¬статнім для того, щоб банк міг беззастережно:

• виплачувати значну його частину клієнтам, заохочую¬чи їх і надалі вкладати кошти в банк;

• давати акціонерам достатній прибуток на інвестиції, щоб забезпечити акції своєрідною "подушкою", яка захистить вкладників у разі економічних спадів чи пом'якшить збит¬ки, спричинені невправністю керівництва;

• покривати операційні витрати банку, в тому числі пла¬тежі постачальникам та компенсацію службовцям, стимулю¬ючи таким чином приплив у банк компетентних спеціалістів;

• реконструювати акціонерний капітал, щоб при потребі можна було компенсувати будь-яке зниження вартості банківських активів, викликане невчасним поверненням боргів позичальниками; • генерувати акціонерний капітал у розмірах, достатніх для збереження пропорційного обсягу акціонерної "подушки" в умовах інфляції;

• забезпечувати зростання вартості акцій вкладників упродовж тривалого часу. Банки на ринку діють із різною ефективністю.

Але про¬стежується така закономірність: далеко позаду залишають конкурентів ті, хто бездоганно обслуговує клієнтів і робить це з мінімальними витратами. Оцінюючи ефективність діяль¬ності банку, надзвичайно важливо звіряти її з вимогами рин¬ку. Кваліфіковано зроблений економічний аналіз діяльності банків є джерелом цінної інформації для самих банків, юри¬дичних та фізичних осіб (як потенційних клієнтів банку), Національного банку України.

Для поліпшення ліквідності банківської діяльності необхідно постійно проводити аналітичну роботу з питань оцінки ризиковості окремих активів, їх доходності та можливості перетворення на засоби платежу, аналізу впливу на стан ліквідності окремих банківських операцій, прогнозування зміни обсягу залучених вкладів та виданих кредитів, оцінки можливостей використання зовнішніх джерел високоліквідних коштів. Використавши баланс Дубенського відділення Привтбанку станом на 01.10.1999 року виконаємо розрахунки нормативів платоспроможності та ліквідності для даної установи банку.

Однією з умов ефективної діяльності комерційного банку є забезпечення високого рівня надійності та мінімізації ризику здійснюваних операцій, в основі чого лежить ліквідність банківської установи, її здатність безперебійно виконувати свої зобов’язання перед клієнтами. Платоспроможність — це достатність власних кош¬тів банку для захисту інтересів вкладників та інших креди¬торів банку. Ліквідність — це здатність забезпечувати вчасне і пов¬не виконання грошових зобов'язань. Інтереси вкладників та інших кредиторів банку — це інтереси щодо отримання доходу від вкладених у банк фі¬нансових коштів та можливість вільного вилучення коштів відповідно до умов угоди між ними і банком. Таким чином, банк має перед ними "грошові зобов'язання". Отже, плато¬спроможність — це достатність власних коштів банку для виконання грошових зобов'язань. Отже, мета обох показників — виконання фінансових зобов'язань. Відмінність у тому, що платоспроможність пе¬редбачає виконання зобов'язань за рахунок власних кош¬тів, тоді як ліквідність — повне виконання зобов'язань.

Cторінки ( 1 2 3 4 )

 

Поисковый анализ сайта