Дослідження розв’язків задачі лінійного програмування

 

Економіко-матиматичне моделювання ( готові шпаргалки )

 

Реферат на тему: Дослідження розв’язків задачі лінійного програмування

 

Економічний зміст прямої задачі оптимального використання обмежених ресурсів полягає у визначенні такого оптимального плану виробництва n видів продукції X*, який дає найбільший дохід, за умови обмеженості m видів ресурсів bi. Економічний зміст двоїстої задачі полягає у визначенні такої оптимальної системи двоїстих оцінок ресурсів уі використовуваних для виробництва продукції, для якої загальна вартість усіх ресурсів буде найменшою.

На основі результатів побудови математичний моделей прямої та двоїстої задач можна:

1. виконати економічний аналіз оптимальних планів прямої та двоїстої задач;

2. визначити статус ресурсів, що використовуються для виробництва продукції, та рентабельність кожного виду продукції.

3. інтервали стійкості двоїстих оцінок стосовно змін запасів ресурсів (оптимальні оцінки yi залишається незмінними, а запаси ресурсів bi, план виробництва X та виручка Z варіюються)

4. інтервали можливих змін ціни Cj кожного виду продукції. Статус ресурсів прямої задачі можна визначити трьома способами. Перший — підстановкою X* у систему обмежень прямої задач. Якщо обмеження виконується як рівняння, то відповідний ресурс дефіцитний, у противному разі — недефіцитний.

Другий спосіб — за допомогою додаткових змінних прямої задачі. Якщо додаткова змінна в оптимальному плані дорівнює нулю, то відповідний ресурс дефіцитний, а якщо відмінна від нуля — ресурс недефіцитний. Третій спосіб — за допомогою двоїстих оцінок.

Якщо уі не дорівнює 0, то зміна (збільшення або зменшення) обсягів і-го ресурсу приводить до відповідної зміни доходу підприємства, і тому такий ресурс є дефіцитним. Якщо уі = 0, то і-й ресурс недефіцитний. Рентабельність кожного виду продукції можна визначити за допомогою двоїстих оцінок і обмежень двоїстої задачі:

1) підстановкою У* у систему обмежень двоїстої задачі. Якщо вартість ресурсів на одиницю продукції (ліва частина) перевищу ціну цієї продукції (права частина), то виробництво такої продукції для підприємства недоцільне. Якщо ж співвідношення виконується як рівняння, то продукція рентабельна;

2) проаналізувавши двоїсті оцінки додаткових змінних, значення яких показують, наскільки вартість ресурсів перевищує ціну одиниці відповідної продукції Тому, якщо додаткова змінна двоїстої задачі дорівнює нулю, продукція рентабельна і навпаки. Економічна інтерпретація двоїстих задач та аналіз економіко математичних моделей на чутливість за допомогою теорії двоїстості дають змогу модифікувати оптимальний план задачі лінійного програмування відповідно до змін умов прямої задачі й дістати при цьому такі результати.

1. Зміна різних коефіцієнтів у прямій математичній модель може вплинути на оптимальність і допустимість отриманого плану та привести до однієї з таких ситуацій: • склад змінних та їх значення в оптимальному плані не змінюються; • склад змінних залишається попереднім, але їх оптимальні значення змінюються; • змінюються склад змінних та їх значення в оптимальному плані задачі. 2. Уведення додаткового обмеження в математичну модель задачі впливає на допустимість розв'язку і не може вплинути на поліпшення значення цільової функції. 3. Уведення нової змінної в математичну модель задачі впливає на оптимальність попереднього плану і не погіршує значення цільової функції.

Cторінки ( 1 )

 

Поисковый анализ сайта