Переговори, угоди, ділові контакти. Суть переговорів, основні категорії та принципи їх організації

 

Етикет

 

Реферат на тему: Переговори, угоди, ділові контакти

1. Суть переговорів, основні категорії та принципи їх організації

Мистецтво ведення переговорів полягає в тому, щоб досягти більшого в порівнянні з тим, що можна отримати без переговорів Кожен з нас постійно про щось до¬мо⬬ля¬ється: партнери ви¬рішу-ють питання купівлі товару або стврення спільного під¬при¬єм¬ства, ке-рівни¬ки країн сідають за стіл пере¬го¬во¬рів для того, щоб встановити пе-ре¬мир’я і т.д.

Сьо¬годні все частіше використовуються переговори, оскільки кожна людина бажає брати участь у вирішенні питань, які торкаються її інтересів. Пе¬реговори є основ¬ним за¬со¬бом для то¬го, щоб узгодити дії та досяг¬ти певного ре¬зуль¬та¬ту. Отже, чи в сім’ї, чи в діловій сфері лю¬ди з допо¬могою переговорів ук¬ла¬дають угди і вре-гульовують розбіжності. Переговори – це човниковий, дво¬стронній взаємозв’язок, при¬-знବче¬ний для до¬сягнення згоди з допомогою ділового спіл¬ку¬вання, це ділове взаємне спілкування, спрямоване на вирішення певної спільної проблеми.

Переговори призначені в основному для того, щоб за допомогою взаємного обміну думками (у формі різних пропозицій стосовно рішення поставленої на обговорення проблеми), “уторгувати” відповідну інтересам обох сторін угоду і досягти ре-зультатів, які б влаштовували всіх учасників переговорів. Отже, ос-новними функціями переговорів є: інформаційно-комунікативна дія-льність; спосіб регулювання відносин між партнерами; засіб контролю раніше прийнятих рішень; спосіб координації дій.

За столом переговорів можуть зійтися люди, що мають різний до-свід ведення переговорів. Вони можуть мати різний темперамент і рі-зну фахову освіту. Відповідно до цієї великої розмаїтості різниться і сам хід переговорів. Вони можуть протікати легко чи напружено, партнери можуть домовитися між собою без зусиль чи на превелику силу або взагалі не дійти до будь-якої згоди.

Існує чотири основних категорії пере¬говорів:

1) я виграю – ти програєш (той, хто веде переговори, хоче обо-в’яз¬ково ви¬гра¬ти. Цій людині байдуже, що станеться з його співроз-мовником, які будуть наслідки його деструктивної поведінки);

2) я програю – ти програєш (для таких людей найважливішим є те, щоб не виграв співрозмовник. Сам він або не бажає, або боїться виг¬ра¬ти, і тому після того, як переконається, що друга сторона про-грала, сабо¬тує “власний” виграш);

З) я програю – ти виграєш (той, хто проводить переговори, не заці¬ка⬬лений в тому, щоб виграти, однак він “виграє”, якщо здасть свої по¬зиції. До таких людей відносяться пасивні особи, які бояться домі-ну¬вати);

4) я виграю – ти виграєш (особи, які ведуть такі переговори, заці-кав¬лені, щоб обидві сторони, після завершення переговорів, були задо-во¬лені і готові до співпраці). Переговори розглядаються як процес, під час якого відкрито пода-ються певні пропозиції з метою досягнення згоди про взаємні ви¬моги чи реалізації спільного інтересу сторін.

Під час прове¬дення перего¬во-рів розглядаються три можливості: підписати угоду на умовах, запро-по¬нованих партнером; припинити переговори, не досягнувши згди; нама¬гатись шляхом подальших переговорів досягти більш прий¬нят¬них умов.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 )

 

Поисковый анализ сайта