Етикет Греції. Діловий етикет Греції. Культурні традиції Греції

 

Етикет

 

ГРЕЦІЯ

Особливості грецького життя відображені в розмовній грецькій мові. Соціальну ієрархію не можна назвати вдалою. Основною соціа-льною од謬ницею є сім’я, яка дуже нагадує село. Великі конгломерати, створені сімейними династіями і тісно пов’я¬-зані з банками, особливо з відомим Національним банком Греції, скла-дають основу промисловості країни. Важливу роль відіграє ство¬рення ве¬ликої кількості сімейних приватних компаній невеликих розмірів. Об’єк¬том іноземного інвестування стала індустрія туризму: готелі, ком¬панії.

Туризм залишається найбільш прибутковим сектором економіки – щоріч¬но Грецію відвідують близько 8 млн. туристів. Щодо організаційної структури компанії, то головним є “бос”, який бере на себе повну відповідальність. За ним вишиковується ву-зька і вертикально розташована ієрархія підлеглих, через яку переда-ються спеціальні завдання і делегуються певні повноваження. Традиційний стиль управління передбачає швидше відповідаль-ність окремої особистості, ніж групи, хоча перевага надається колек-тивним ідеям.

Участь у будь-якій групі, офіційно і неофіційно, зо-бов’язує внести вагомий вклад у розвиток компанії. Збори – це своєрідний форум для динамічного висловлення осо-бистих думок і поглядів. Почерговість виступу кожного передбачена, кожен буде вислуханий, з кожним енергійно посперечаються. Заува-жимо, що греки дуже добре володіють мистецтвом вести суперечки і вико¬ристовують для цього все багатство мови і міміки.

Офіційні зустрічі проводяться з виключно важливих питань. Будь-які збори, зустрічі, брифінги будуть скликатися до того часу, поки учасники не прийдуть до компромісу або згоди. Особисті контакти важливі у будь-яких випадках. Телефон вико-рис¬¬товують дуже рідко і лише на великі відстані. Письмо¬вому виду спіл¬¬кування не довіряють. Отримувач листа поцікавиться, в першу чергу, не його змістом, а причиною бажання відправника написати.

До того ж лис¬ти, написані греками від руки, важко розібрати навіть їм самим. Усне спілкування цілком вільне. В основі відносин між людьми в Греції лежить довіра. Однак будь-яка підозра у зловживанні взаємовідносинами або бажання взяти верх, принесе запрошеним лише шкоду. В Греції дискримінація жінок дуже незначна. Жінки представлені у всіх професіях і в політиці, а їх можли¬вості в бізнесі, як і чоловіків, залежать, в більшій мірі, від зв’язків, ніж від статі. Існують витончені форми у звертанні греків один до одного, вив-чення яких не складає труднощів для іноземців.

Будь-яка спроба звер-нутись у цій формі буде сприйматися греком, як комплімент. Kyrie або Kyria можуть використовуватися у сполученні з іменем або прізвищем. Kyrie або Kyria можуть використовуватись і самостійно. По імені звер-таються один до одного колеги однакового віку і статусу, інколи – за прізвищем. Офіційність першого знайомства швидко переходить у неофі¬ційне спілкування. Одяг менш офіційний порівняно з більшістю європейських країн. Ви¬ня¬ток становлять службовці банку.

В Греції гумор використовується найчастіше: щирий та інтимний сто¬совно близьких людей, з відтінком сатири стосовно уряду. Офіційний робочий день у греків розпочинається дуже рано і за-кін¬¬чується в години ланчу. Перерви на каву і легку закуску є невід’єм-ною частиною робочого дня. Розваги під час ланчу можливі ли¬ше для діло¬вих гостей.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 )

 

Поисковый анализ сайта