Методика економічного аналізу. Які є методи економічного аналізу

 

Методика економічного аналізу

 

Реферат на тему: Методика економічного аналізу

1. Метод економічного аналізу

Кожна наука має свій метод дослідження. Термін “метод” – з грецьк. – “шлях до чогось”, тобто знання про те, яким способом, в якій послідовності потрібно розв’язувати ті чи інші завдання. Метод – шляхи, способи та засоби пізнання дійсності, сукупність органічно пов’язаних принципів та прийомів дослідження явищ.

Метод економічного аналізу – це системне, комплексне і взаємопов’язане вивчення діяльності різних організаційних структур, що базується на діалектичному методі пізнання. Особливість діалектичного методу – всі явища, які досліджуються, розглядаються у взаємозв’язку та русі, зміні та розвитку.

Характерними ознаками методу економічного аналізу є:

- системний підхід до вивчення економічних явищ і процесів;

- розроблення та використання в аналізі системи показників;

- оцінка показників у взаємозв’язку та взаємозалежності;

- вимірювання впливу факторів на зміну загального результату;

- узагальнення матеріалів аналізу.

Принципи економічного аналізу, на яких базується метод:

Об’єктивності – проявляється у використанні об’єктивної інформації, неупередженості аналітика. Висновки за результатами аналізу повинні відображати дійсний стан справ і не залежати від суб’єктивних поглядів і переконань аналітика.

Детермінізму (причинна залежність) – потрібно врахувати, що результати діяльності підприємства та їх підрозділів є виразом причинно-наслідкових зв’язків, які проявляються у господарському середовищі.

Завдання аналітика – відкриття і встановлення дії цих зв’язків. Розвитку – передбачає вивчення зміни показників, явищ, процесів у просторі і часі.

Комплексності – передбачає вивчення всіх сторін і складових частин господарської діяльності.

Оперативності – швидке і своєчасне виявлення причин відхилень від заданої (бажаної) величини параметрів, що забезпечує своєчасне прийняття коригуючих управлінських рішень.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 6 )

 

Поисковый анализ сайта