Аналіз трудових ресурсів, продуктивності та оплати праці. Завдання та джерела даних аналізу

 

Методика економічного аналізу

 

Реферат на тему: Аналіз трудових ресурсів, продуктивності та оплати праці

 

1. Завдання та джерела даних аналізу

Трудові ресурси (робоча сила) – найбільш активний і вирішальний фактор виробництва. Забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, рівень продуктивності праці, – все це безпосередньо визначає обсяги та ефективність виробництва продукції. Слід врахувати, що в умовах ринкової економіки робоча сила має вартісну оцінку.

Завдання аналізу:

- оцінка забезпечення підприємства та окремих його підрозділів трудовими ресурсами за кількісними і якісними показниками;

- вивчення руху та ефективності використання трудових ресурсів по підприємству, його структурних підрозділах протягом року і за виробничими періодами;

- аналіз системи оплати праці, її відповідності результатам праці;

- розробка заходів щодо поліпшення використання трудових ресурсів, покращення їх соціального захисту.

Джерелами інформації для аналізу трудових ресурсів є звітні форми про використання трудових ресурсів (зокрема, статистичні форми №1-ПВ “Звіт з праці”, №3-ПВ “Звіт про використання робочого часу”), про основні економічні результати діяльності підприємства, дані первинного обліку, оперативна інформація зі звітів підрозділів підприємства, дані відділу кадрів.

2. Аналіз трудового потенціалу підприємства, його якісних характеристик

Трудовий потенціал (запас праці) – це кількість і якість праці, на яку може розраховувати підприємство. Його можна виміряти максимальним фондом робочого часу наявних трудових ресурсів при оптимальних (в даних умовах) інтенсивності та якості праці. Його можна охарактеризувати чисельністю працівників підприємства в цілому й у розрізі окремих категорій, професій, кількістю людино-днів (людино-годин), яку вони могли б відпрацювати за максимальної зайнятості упродовж року чи іншого періоду. Специфіка сільського господарства – використання залученої для виконання сезонних робіт робочої сили.

Тому оцінюють фонд робочого часу як постійних працівників підприємства, так і тимчасово залучених. Забезпечення підприємства трудовими ресурсами визначають порівнянням фактичної наявності працівників з їх плановою потребою. Аналіз проводиться в розрізі підрозділів підприємства, за окремими категоріями працівників, професіями, а в сільському господарстві – й для окремих періодів. Потреба у трудових ресурсах залежить від обсягу робіт, що їх необхідно виконати, продуктивності праці, інтенсивності використання робочого часу.

Для оцінки обсягу робіт використовують технологічні карти, дані обороту стада, заплановані (передбачувані) обсяги виробництва продукції у промислових виробництвах, надання послуг. Для аналізу забезпечення спеціалістами орієнтуються на штатний розпис.

Окрім кількісних параметрів трудових ресурсів аналізують їх якісний склад. Його характеризує: статево-вікова структура працівників; рівень освіти (виділяють працівників з неповною середньою, середньою, середньою спеціальною, вищою освітою); кваліфікація; майстерність. Як допоміжний показник може враховуватись стаж роботи за спеціальністю.

Для більш об’єктивної оцінки персоналу рекомендується враховувати ділові якості окремих працівників, конкретно досягнуті ними в минулому результати. Для використання цих даних в економічному аналізі вони можуть відображатися умовною оцінкою за допомогою балів.

Cторінки ( 1 2 3 4 )

 

Поисковый анализ сайта