Місце та роль обліку в інформатизації процесів управління господарством

 

Інформаційні системи в бухгалтерському обліку

 

Місце та роль обліку в інформатизації процесів управління господарством

 

1.1. Характеристика сучасних форм обліку

В умовах ринкової економіки основним завданням будь-якого об’єкта господарювання (підприємства, організації, установи) є випуск продукції або надання послуг з метою отри-мання прибутку. Як бачимо, цей процес є багаторівневим. Він потребує опера-тивного коригування початкового плану дій залежно від проміж-ного або кінцевого результату.

Досягнутий же результат визначається шляхом реалізації функцій обліку та контролю. Не випадково, згідно з чинним законодавством України всі об’єкти управління незалежно від форм власності, виду діяльності, масштабності повинні забезпечити ведення обліку, а також подання у відповідні органи фінансової та статистичної звітності. На практиці це означає, що для будь-якого об’єкта, де здійснюється управління, функція обліку є обов’язковою.

По суті, облік — це процес, який складається з операцій на-гляду, вимірювання та реєстрації фактів, процесів, діяння приро-ди або суспільного життя. Нагляд зводиться до визначення зміс-тової характеристики об’єкта обліку, яку необхідно обчислити, тобто до визначення предметної суті об’єкта обліку. Вимірюван-ня — це відображення об’єкта обліку у певних одиницях вимі-рювання (натуральних, трудових, вартісних тощо).

Реєстрація — це фіксація даних про предметну суть (властивості) об’єкта облі-ку. Якщо облік здійснюється на об’єктах господарського характе-ру, то він називається господарським. Отже, господарський облік — це нагляд, вимірювання та реєстрація господарських фактів, які є дійсними явищами (споруди, машини, товари і т. ін.) чи дійсними процесами (купівля, продаж, виготовлення продукції) господарювання.

Господарський облік класифікується за різними ознаками. Так, за видами розрізняють оперативний, бухгалтерський та ста-тистичний облік; за змістом — синтетичний та аналітичний об-лік; за характером — фінансовий та управлінський облік. Кож-ному виду господарського обліку притаманні свої завдання. Роз-глянемо їх. Інформаційні потреби щогодинного, щозмінного та щодобо-вого управління забезпечуються оперативним обліком і конт-ролем.

До них вдаються, коли виникає потреба в гнучкому чи постійному маневруванні, а також в оцінюванні процесу господарювання. Якщо ж необхідно отримати економічні показники, які характеризують закономірності та тенденції розвитку господарства, застосовується статистичний облік. Для отримання узагальнених економічних показників за звітний період і визначення на їх основі результатів господарської діяльності здійснюють бухгалтерський облік.

Його основними ознаками є:

• юридична доказовість;

• безперервність;

• вартісне вимірювання;

• подвійне відображення стану і змісту господарських процесів — шляхом документування та використання балансового методу.

Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерський облік за характером поділяється на фінансовий та управлінський.

Фінансовий облік призначено для формування вартісних по-казників господарювання, необхідних для підтримування зовніш-ніх зв’язків. Його повинні вести підприємства, установи, органі-зації всіх форм власності, розмірів, видів діяльності тощо.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 6 )

 

Поисковый анализ сайта