Головні засади побудови та використання автоматизованих інформаційних систем обліку. Структура автоматизованих інформаційних систем обліку

 

Інформаційні системи в бухгалтерському обліку

 

Головні засади побудови та використання автоматизованих інформаційних систем обліку

 

1. Структура автоматизованих інформаційних систем обліку.

Характеристика їхніх компонентів Автоматизовані інформаційні системи обліку належать до класу складних систем, які містять у собі велику кількість різ-номанітних елементів, що взаємодіють. Тому при створенні таких систем потрібно вирішити проблему декомпозиції, тобто їх поділу на простіші складові та подання меншим числом узагаль¬нених елементів. Ця проблема вирішується шляхом визначення структури ІС. Під структурою ІС при цьому розуміють характеристику внутрішнього стану системи, опис постійних зв’язків між її елементами.

При описуванні інформаційної системи використовується кілька видів структур (рис. 3.1), які різняться типами елементів і зв’язків між ними (документальні, технічні, програмні, органі-заційні, алгоритмічні, інформаційні та функціональні структури). Документальна структура — це структура, елементами якої є неподільні складові і документи інформаційної системи, а зв’яз¬ки між елементами — взаємодії, вхідності і супідрядності.

Технічна структура — це структура, елементами якої є обладнання комплексу технічних засобів інформаційної системи, а зв’язки між елементами відбивають інформаційний обмін. У програмній структурі елементами є програмні модулі, а зв’язки між елементами реалізуються у вигляді інформаційних масивів. Під організаційною розуміють структуру, елементами якої є колективи людей та окремі виконавці, зв’язки між елементами — інформаційні, супідрядності та взаємодії. Елементами алгоритмічної структури є алгоритми, зв’язки між алгоритмами реалізуються за допомогою інформаційних ма-сивів.

Інформаційна структура — це структура, елементами якої є форми існування і подання інформації у системі, зв’язки між ни-ми — операції перетворення інформації в системі. Елементами інформаційної структури можуть бути також інформаційні маси-ви, зв’язки — операції роботи з масивами: введення, коригу-вання, перегляд, знищення і т. ін.

Функціональна структура – це структура, елементами якої є компоненти (підсистеми), функції інформаційної системи або її частини, зв’язки між елементами — це потоки інформації, що циркулює між ними під час функціонування ІС.

Повної і загальноприйнятої класифікації елементів ІС обліку на сьогодні не існує. Але практика їх функціонування показує, що в багатьох комп’ютерних системах обліку вирізняються такі елементи, як «функція ІС» і «компонент (підсистема) ІС». Функція ІС обліку — це сукупність дій інформаційної систе-ми, спрямованої на досягнення зазначеної мети. Перелік функцій конкретної ІС обліку залежить від її призначення та сфери дії. Наприклад, в інформаційній системі «1С: Підприємство» реалі-зо¬вано дві функції — конфігурування та ведення бухгалтерського обліку. Компонент (підсистема) ІС — це частина ІС, яка виділена за певною ознакою або сукупністю ознак і розглядається як єдине ціле. Компоненти комп’ютерної системи за своїм значенням по-діляються на забезпечувальні та функціональні.

Склад забезпечувальної частини автоматизованих ІС облі-ку, як правило, однорідний, що дає змогу реалізувати принцип сумісності різних автоматизованих інформаційних систем у процесі їхнього функціонування. Згідно з державним стандартом обов’яз¬ковими елементами забезпечення комп’ютерних ІС обліку є інформаційне, лінгвістичне, технічне, програмне, математичне, правове, організаційне та ергономічне забезпечення.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 6 )

 

Поисковый анализ сайта