Інформаційна система "Парус-Підприємство

 

Інформаційні системи в бухгалтерському обліку

 

Інформаційна система "Парус-Підприємство

 

1. Характеристика системи

Розроблення і впровадження інформаційних систем типу «ПАРУС» здійснює корпорація з такою самою назвою. На підприємствах та в організація України функціонує кілька видів інформаційних систем цієї корпорації. Так, інформаційна система «ПАРУС-БЮДЖЕТ» використовується для автоматизації управлінських робіт на підприємствах і в установах, які фінансуються з державного чи місцевих бюджетів.

Інформаційна система «ПАРУС-КОРПОРАЦІЯ» пропонується для автоматизації обліку на підприємствах зі складною холдинговою структурою, де виникає потреба у веденні консолідованого обліку і формуванні консолідованої звітності. Самим перспективним видом інформаційних систем корпора-ція вважає ІС «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО» для Windows. Вона призначена для автоматизації управлінських робіт на підприємс-твах оптово-роздрібної торгівлі з малою або середньою кількістю щоденно здійснюваних господарських операцій.

Створення ІС «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО» для Windows гру-нтується на таких методологічних принципах: • комплексність — система обслуговує всі без виключення стадії обліку фінансово-господарської діяльності фірми; • готові рішення + гнучке настроювання — в типовій конфі-гурації ІС містяться готові проектні рішення з організації бухгал-терського обліку на об’єкті, але, якщо вони не влаштовують ко-ристувача, в ІС є гнучкі засоби настроювання, які дають змогу пристосувати ІС до його потреб (наприклад, змінити план рахун-ків, створити нові форми і зразки заповнення документів і т. ін.); • інтеграція з Microsoft Offise — ІС інтегрована з Microsoft Offise, а саме з текстовим редактором Word та електронною таб-лицею Excel.

Ці програми використовуються при введенні інфор-мації, побудові документів, графіків тощо. Підготовлені таким чином матеріали без будь-яких проблем передаються електрон-ною поштою; • мультивалютність — згідно із законодавством України облік усіх господарських операцій на підприємстві ведеться в національній валюті, але, в разі потреби, в ІС «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО» для Windows можна сформувати будь-яке проведення в національній та іноземній валюті (у разі розрахунків в національній валюті суми проведень збігаються).

Кількість іноземних валют, які одночасно використовуються в розрахунках, не обмежено. Крім того, з моменту експлуатації ІС зберігаються всі курси валют, що дає змогу час від часу переоцінювати активи і пасиви; • можливість аналізу облікових даних — по кожному бухгал-терському рахунку передбачено ведення аналітичного обліку за п’ятьма різними ознаками класифікації і, в разі потреби, отри-мання звіту про рух коштів у розрізі кожної з цих ознак чи їх комбінації; • розмежування доступу і функцій – з метою запобігання не-санкціонованому доступу до інформаційної бази і збереження даних в ній кожному користувачеві можна призначати індівідуа-льні права доступу як до розділів інформації, так і до функцій ІС.

Так, будь-який бухгалтер фірми може працювати з планом раху-н¬ків, але право вносити зміни до нього має тільки головний бухгалтер. У свою чергу, головний бухгалтер не може, наприклад, повністю очистити базу даних. І тільки Адміністратор ІС може робити все, в тому числі і розподіляти права доступу інших користувачів; • інформаційне забезпечення користувачів — складається з докладної документації, довідкової системи, а також «гарячої лінії» для отримання довідок телефоном.

Із всього розмаїття довідково-інформаційних матеріалів найчастіше користуються електронною довідкою, яка в ІС «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО» для Windows подана структурованою довідковою системою і систе-мою оперативної підказки. Структурована (тобто наділена зміс-том, глосарієм і пошуком за ключовим словом) довідкова систе-ма містить докладні відомості про призначення кожного розділу, їхні взаємозв’язки, принципи роботи та управління ІС. Система оперативної підказки дає змогу отримувати інформацію про будь-який елемент діалогового вікна.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 )

 

Поисковый анализ сайта